Poskytujeme tieto služby

  • Drvenie a triedenie stavebného odpadu priamo na stavbách alebo u zákazníka. Zákazníkom vydávame potvrdenie o recyklácii stavebnej sute (vyžaduje to legislatíva).
  • Uloženie a triedenie stavebného odpadu priamo u zákazníka alebo na zberných dvoroch (betóny, tehly, strešné krytiny, kamene).

Stavebné odpady, ktoré recyklujeme,  podľa katalógov odpadov:

Recyklácia stavebného odpadu
Recyklácia stavebného odpadu

17 01 01 Betón

17 01 02 Tehly
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 a odpad z demolácie ciest
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Vytvorte si webové stránky zdarma!