LEGISLATÍVA

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2023 do 02.07.2024

1.ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ    VÝROBCOV

OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV

KOMUNÁLNY ODPAD

CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV

ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA